Back

Goods and Services Tax (GST) Rate change to Zero Percent (0%)

Dear Valued Customers,

The Ministry of Finance (“MOF”) has announced that the Good and Services Tax (“GST”) standard rate will be changed from six percent (6%) to zero percent (0%) effective 1st June 2018. As such, all services rendered and billed by Maybank after 1st June 2018 will not attract GST. However, services rendered before 1st June 2018, but charged (debited) to your account after 1st June 2018, will still attract GST at standard rate of six percent (6%).

In addition to the above, Maybank will continue to comply with the provisions under the GST Act 2014 until further notice, which includes the issuance of tax invoices to our customers, albeit at the standard rate of zero percent (0%).

For a revised list of fees and charges following the GST rate change, please visit the “Banking Fees” section on our website at www.maybank2u.com.my. However, please note that this list is not exhaustive.

Further information on the GST rate change can also be obtained from the Royal Malaysian Customs Department website at www.gst.customs.gov.my.

Should you require any clarification, please do not hesitate to contact us at 1-300-88-6688 (Malaysia) or + 603 7844 3696 (overseas).

We take this opportunity to thank you for your support.


Kadar
Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Cbp) Dipinda Menjadi 0%

Para pelanggan yang kami hargai,

Kementerian Kewangan Malaysia (KKM) telah memaklumkan bahawa kadar piawai CBP akan dipinda daripada 6% kepada 0% berkuatkuasa 1 Jun 2018. Oleh yang demikian, segala perkhidmatan yang diberikan dan dibilkan oleh Maybank selepas 1 Jun 2018 tidak akan dikenakan CBP. Walau bagaimanapun, perkhidmatan yang diberikan sebelum 1 Jun 2018 tetapi dicaj (didebitkan) ke akaun anda selepas 1 Jun 2018, masih tetap dikenakan CBP pada kadar 6%.

Disamping itu, Maybank akan terus mematuhi peruntukan-peruntukan dibawah  Akta CBP 2014 sehingga notis selanjutnya, termasuk pengeluaran invois cukai kepada para pelanggan kami, walaupun pada kadar piawai 0%.

Untuk senarai yuran dan caj yang disemak berikutan pindaan CBP, sila lawati bahagian “Yuran Perbankan” di laman web kami, www.maybank2u.com.my. Walaubagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa senarai ini adalah tidak lengkap.

Untuk maklumat lebih lanjut berkenaan dengan pindaan CBP boleh juga diperolehi daripada laman web Kastam Diraja Malaysia www.gst.customs.gov.my

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan Maybank ditalian 1-300-88-6688 (Malaysia) atau +603 7844 3696 (luar negara).

Kami mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih di atas sokongan anda.