Important Notice: Revised Service Charges for Over the Counter Transactions

3rd Party Cheque Encashment

Dear Valued Customer,
Please take note of the revised fees for selected transactions made over the counter effective 25 November 2017:

Transactions
Revised Fees
3rd Party Cheque Encashment RM 3 per item

Note: The Malaysian Goods & Services Tax (GST) will be imposed on all applicable fees/charges at the current prevailing rate. The above fees exclude 6% GST.

______________________________________________________________________________________

Notis Penting: Penyelarasan Kadar untuk Perkhidmatan melalui Kaunter

Pertunaian Cek (Pihak Ketiga)

Pelanggan Yang Dihormati,
Bermula daripada 25 November 2017, caj perkhidmatan melalui kaunter cawangan (OTC) untuk perkhidmatan berikut akan diselaraskan seperti dalam jadual di bawah:

Jenis Transaksi
Kadar Pelarasan
Pertunaian Cek (Pihak Ketiga) RM 3 setiap item

Nota: Cukai barangan dan perkhidmatan (GST) akan dikenakan ke atas semua kadar / caj pada kadar semasa. Kadar di atas tidak termasuk 6% GST.