Dear Valued Customers,

Please take note of the revised fees for selected transactions made over the counter effective 12 May 2017:

No Transactions Revised Fees
1 Early Closure for Savings Account within 3 to 6 months from date opened RM 8 per account
2 Encashment of Travellers Cheque RM 30 plus agent fees
3 Issuance of Instant Bank Guarantee RM0.05% per month. Min RM100
4 Standing Instruction RM3.50 per successful transaction

Note: The Malaysian Goods & Services Tax (GST) will be imposed on all applicable fees/charges at the current prevailing rate. The above Fees exclude 6% GST.

Notis Penting – Penyelarasan Kadar untuk Perkhidmatan melalui Kaunter

Pelanggan Yang Dihormati,

Bermula dari 12 Mei 2017, caj perkhidmatan melalui kaunter cawangan (OTC) untuk perkhidmatan berikut akan diselaraskan seperti berikut:

No Jenis Transaksi Kadar Pelarasan
1 Penutupan Akaun Simpanan (dalam tempoh 3 hingga 6 Bulan dari tarikh akaun dibuka) RM 8 setiap akaun
2 Penunaian Cek Kembara RM 30 dengan tambahan caj ejen
3 Pengeluaran Jaminan Bank RM0.05% setiap bulan. Min RM100
4 Arahan Tetap RM3.50 untuk setiap transaksi yang berjaya

Nota: Cukai barangan dan perkhidmatan (GST) akan dikenakan ke atas semua kadar / caj pada kadar semasa. Kadar di atas tidak termasuk 6% GST.